понеделник, 19 септември 2016 г.

Веригата

Сложната верига на добавената стойност в автомобилната индустрия
Вече пета година следим и анализираме явления и процеси в автомобилната индустрия, говорим за важността и сложността й, но – о, чудна работа – все още нито дума за веригата на добавената й стойност.

За самата концепция и нейния автор Майкъл Портър днес няма да говорим, тъй като източниците на информация са преобилни, а много от тях – и сравнително лесно достъпни.

Началото на учебната година е уместен повод за един преглед на шестте фази в матрицата на агентите и взаимодействията им в автомобилната индустрия. Идеята на представянето на веригата на добавената стойност в такъв формат е да улесни всички, изкушени от тази свръхсложна и свръхинтересна сфера на човешката дейност, в придобиването на по-цялостна представа. Тя ни дава инструмент за обяснение на част от процесите, а сред съпътстващите ползи, иска ми се да вярвам, ще е и да ударим едно рамо на заинтересованите в държавната администрация (колкото и да са останали) да повишат професионалната си култура, за да, надявам се и на това, изковат политиките, които да помогнат в създаването на повече и по-силни агенти в България.

Дефинициите на агентите в автомобилната верига на добавената стойност сведох до най-същественото, а матрицата на взаимодействията им представям в шест отделни таблици само за по-лесно онагледяване. Оригиналната ми таблица е една, а фазите са последователни колони в нея. Тъй като обаче в процеса на създаването й тя нарасна доста, не подлежи на показване в едно четимо изображение – сигурен съм, че най-напористите ще си го свържат в едно цяло сами.

И така, ето как изглеждат агентите и взаимодействията помежду им в една сложна индустрия, чийто краен продукт се превърна в цивилизационна емблема на ХХ век:


Химически и петрохимически компании
Производителите на химически продукти - главно тези, получени от нефт.

Дизайнерски студия
Фирмите, ангажирани в измислянето, проектирането и разработването на нови продукти.

Производители на диагностично и тестово оборудване
Производителите на електрически и електронни инструменти, използвани за взаимодействие, диагностика и препрограмиране на модулите за управление на превозните средства в сервизите.

Дигитални платформи/услуги:
Услуги, предоставяни чрез специфичен софтуерен инструмент, интернет или електронна мрежа.

Компании за демонтаж
Компаниите, размонтиращи употребяваните автомобили, стигнали до края на полезния си живот, сортиращи и обработващи по подходящ начин частите им след това (продажба, рециклиране, управление на отпадъците...).

Дилъри и дистрибутори
Фирмите, ангажирани в продажбата и дистрибуцията на нови или употребявани автомобили на ниво търговия на дребно въз основа на договор за представителство с производителя или дъщерно дружество в продажбите.

Енергийни компании
Производителите на енергия от различни източници, използвани с битова или производствена цел.

Инженерни компании
Професионални инженерни и консултантски компании, специализирани в услугите в областта на строителството, транспорта и околната среда.

Финансови институции
Дружества, фокусирани върху финансови сделки - инвестиции, кредити и депозити (банки, инвестиционни посредници...).

Сервизи / гаражи
Съоръжения за автомобилен ремонт, извършван от автомонтьори и електротехници.


Производители на индустриални превозни средства
Производителите на товарни и транспортни средства с индустриално приложение.

Застрахователи
Дружествата, осигуряващи покритие на определен риск под формата на компенсации, произтичащи от загуба, щети, нараняване и др. срещу изплащане на премия.

Черна металургия
Дружества, ангажирани в производството и пазарното предлагане на чугун и стомана.

Цветна металургия
Дружества, ангажирани в производството и пазарното предлагане на цветни метали.

Доставчици на логистични услуги
Дружествата, предоставящи логистични услуги и обикновено са специализирани в интегрираните операции във фабрики, складове и транспортни услуги.


Производители на инструментална екипировка
Производителите на тежки или непреносими моторни промишлени устройства за шлифоване, рязане, пробиване, формоване, фрезоване, или оформяне на парчета метал или друг материал.

Минни компании
Фирмите, извличащи от земята метали, минерали и агрегати с цел употребата им от други индустрии.

Доставчици на услуги за мобилност
Дружествата, предлагащи решения за мобилност, отвъд лично притежавания транспорт, като споделеното пътуване, електронното резервиране, автомобилното споделяне и други услуги.

Петролни компании
Дружествата за проучване и преработката на суров петрол.

Производители на резервни части (заместители)
Фирмите-производители на по-евтините алтернативи на оригиналните резервни части.


Части на дребно
Производителите на компоненти, предназначени за следпродажбено обслужване.

Производители на пътнически и товарни автомобили
Производителят на оригиналното оборудване (OEM) в смисъл на сглобяващия превозното средство.

Бензиностанции
Съоръжения за продажба на гориво или електричество за пътни превозни средства, а все по-често и други асоциирани услуги.

Производители на прототипи
Фирмите-производителки на пробния модел на даден продукт, специално създаден за пълен функционален тест.

Наем и лизинг
Наемните превозни средства са собственост на фирмите за отдаване под наем и се поддържат, обслужват и застраховат от тях. Компаниите за автомобили под наем правят пари от отдаването под наем на същото превозно средство отново и отново.
Лизингът финансира клиента (един-единствен – физическо или юридическо лице) на дадено превозно средство за срока на договора. Лизингодателите притежават превозното средство. Клиентът инициира искането на превозното средство, посочвайки и поръчвайки го. Той изисква и избира своя цвят и/или друго предпочитано оборудване. Превозното средство се поръчва и лизинговата компания го купува от дилъра/дистрибутора, след което го лизингова на клиента, предлагайки и други услуги с добавена стойност.


Търговци на скрап
Дружества за търговия с материали, части и компоненти от излезлите от употреба автомобили.

Софтуерни компании
Фирмите, участващи в процеса на разработка на софтуер, включително проучване, проектиране, програмиране и тестване на софтуерни продукти.

Технологични и изследователски центрове
Фирмите, обичайно пазарно ориентирани, посветени на технологични изследвания с акцент върху определена област.

Текстилни компании
Фирмите, произвеждащи влакна от естествени или изкуствени материали.

Доставчици от I ред
Компаниите, осигуряващи функционалност (не просто модули, интегрирани във функция) на превозното средство. Те обикновено работят директно с производителите и са отговорни за интегрирането на различни системи и подсистеми в продуктите им.


Доставчици от II ред
Производители, предоставящи дадена сложна система или подсистема, подлежаща на интегриране с други системи и подсистеми, с цел осигуряването на функционалност на превозното средство. Те обикновено работят директно с доставчиците от I ред, с изключение на случаите с висока добавена стойност.

Доставчици от III ред
Производители на части и малки механизми, подлежащи на интегриране в дадена система или подсистема. Те обикновено работят директно с доставчиците от II ред, освен в случаите с висока добавена стойност.

Компании за третиране и управление на отпадъците
Дружествата, участващи във всички процеси и ресурси за съхранение и правилно третиране на отпадъчни материали, както и използването на биологични, химически или механични методи за отстраняване на замърсители от промишлените отпадъци и намаляването на потенциала им за увреждане на околната среда.

Производители на мотоциклети
Производителят на оригиналното оборудване (OEM) в смисъл на сглобяващия превозното средство.

Оторизирани сервизи и гаражи
Дружества, оторизирани от производителите да осигуряват гаранционото и извънгаранционно обслужване на продуктите им в съответствие със строго определени стандарти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар